Főoldal / Elemző / VIS MAJOR – konkrét lépések az alkalmazásához (3 rész)

VIS MAJOR – konkrét lépések az alkalmazásához (3 rész)

Ebben a cikkben arra próbálunk értelmezéssel szolgálni, hogy mi a vis major igazolás és mi a vészhelyzeti tanúsítvány? Melyiket milyen esetben célszerű igényelni? A válaszokat Pantilimon Rikhárd ügyvéd jogi értekezéséből kivonatolunk (ennek telje tartalma elérhető itt).

Mint korábban már említettük (VIS MAJOR – normál esetben és most) a vis maior eseményét kiváltó események közé tartoznak például, korlátozás nélkül, a következők: természeti csapások, szélsőséges időjárási események, áradások, aszály, jégeső, heves havazás, sztrájk, zavargások, embargó, tengeri kikötők és a vízi utak bezárása, amely korlátozza a forgalmat és a navigációt.

A legtöbb polgári szerződés általában záradékot ír elő a felek szerződéses polgári jogi felelősségének korlátozására vagy kiküszöbölésére – vis maior esetén. Vis maiorra vonatkozó záradékot lehet előírni, hogy akár járványokat vagy világjárványokat is tartalmazzon. Mint korábban már tárgyaltuk a jogalkotó jogszabály formájában is megalkotott egy relatív vis maior vélelmet, amely, a kis- és középvállalkozók rendelkezésére áll a jogalkotói megfogalmazás értelmében (VIS MAJOR különböző vállalkozási területeken).

Ahhoz azonban, hogy egy kereskedő vis maiorként hivatkozzon egy ilyen konkrét helyzetre, egy bizonyos feladat elvégzésére vagy egy bizonyos szolgáltatás nyújtására vonatkozó kötelezettség alóli mentesség érdekében, az alábbiakra van szükség:

A Nemzeti Kamara (a Románia Kereskedelmi és Iparkamara jogutódja- CCIR) vagy a megyei kamarák által kiállított vis maior eset igazolására van szükség, amely a romániai kereskedelmi kamarák 335/2007 sz. határozata értelmében: “kérésre, dokumentumok alapján, jóváhagyja a román társaságok számára a vis maior esetek fennállását és azoknak a nemzetközi kereskedelmi kötelezettségek végrehajtására gyakorolt hatását”.

Ennélfogva a Nemzeti Kamara és a megyei kamarák a koronavírus világjárvány által okozott válság ismeretében is, csak hivatalos dokumentumok benyújtását követően adhatnak ki igazolásokat, amelyek igazolják a vis maior fennállását, a tényező által érintett földrajzi és gazdasági területeken.

Mi a vis maior igazolás?

A vis maior esetére vonatkozó értesítést kérésre adják ki, amely tartalmazza az esemény tényleges és részletes ismertetését, annak következményeit a szerződéses partnerre nézve, valamint azokat a jogi érveket, amelyek szerint az esemény vis maior.

A kérelemhez csatolni kell a kérelmező által benyújtott igazoló dokumentumokat, eredeti vagy hiteles másolatban.

Melyek a szükséges dokumentumok?

A CCIR honlapja szerint a vis maior értesítéshez legalább a következő dokumentumok szükségesek:

– az igazolás kiadására irányuló kérelem, amelyet a jogi képviselő aláír;
– a vis maior esemény által érintett szerződés másolata, ideértve a vis maior kikötést is;
– a szerződéses partnernek címzett értesítések a hivatkozott esemény bekövetkezéséről és annak a szerződéses műveletek végrehajtására gyakorolt hatásáról;
– a felhatalmazott testületek, hatóságok és intézmények igazolásait eseti alapon (a Románia Kereskedelmi és Iparkamara kivételével) az esemény létezésére és következményeire, helyére, az esemény kezdete és befejezésének pillanatára vonatkozóan.

Mi a  vészhelyzeti tanúsítvány (CSU)?

Az utóbbi követelmény vonatkozásában kiemelném azt, hogy Románia elnökének Romániában a rendkívüli állapotot kihirdető rendelete lehetővé tette a Gazdasági, Energia- és Üzleti Környezetvédelmi Minisztérium számára, hogy kérésre és az azt alátámasztó dokumentumok alapján, kiadja a vészhelyzeti tanúsítványokat (CSU) azon gazdasági tevékenységek vonatkozásában, amelyeket a COVID-19 hatásai érintik.

Románia kormányának a 2020. március 18-i ülésén jóváhagyták a Gazdasági, energiaügyi és üzleti környezetvédelmi minisztérium által a vészhelyzeti tanúsítványok (CSU) odaítéléséről szóló jogszabályt, azon gazdasági szereplők számára, akik tevékenységét a COVID-19 világjárvány érinti.

A Gazdasági, Energiaügyi, Üzleti és Környezetvédelmi Minisztérium, a tanusitványt kérésre állítja ki, olyan gazdasági szereplők számára, amelyek tevékenységét a SARS-CoV-2 világjárvány közvetlenül érinti.

Az igénylő gazdasági szereplő ennek a rendeletnek az értelmében, azon entitás, amelynek törvényesen joga van igényelni ezt a tanúsítványt a 29/2020 sz. és 30/2020 sz. sürgősségi kormányrendeletek alapján.
A 30/2020 sz. sürgősségi kormányrendelet a SARS-CoV-2 koronavírus terjedésével összefüggésben meghozott intézkedések és határozatok kiegészítésére vonatozik, valamint újabb intézkedéseket hoz a szociális védelem területén.

A 29/2020-es sz. sürgősségi kormányrendelet egyes gazdasági és fiskális-költségvetési intézkedésekről rendelkezik a vészhelyzetben hozott intézkedésekkel összefüggésben.

Megemlítendő, hogy jó romániai jogalkotási szokásának megfelelően a jogalkotó beépítette a jogszabály szövegébe, hogy egyéb normatív aktusokban szabályozott esetekben, amelyeket a szükségállapot idején hoztak. Legyen cég vagy vállalkozás a talpán az, aki kiismeri magát ebben a kaotikus helyzetben, hogy mely jogszabály miről rendelkezik, hiszen jelenleg ez még a jólképzett jogászok számára is komoly kihívást jelent.

Mindkét fentebb említett jogszabály tesz utalást a vészhelyzeti tanúsítványára (CSU) és a bennük szabályozott állami segélyeket vagy egyéb facilitásokat, védőintézkedéseket a tanúsítvány megszerzéséhet köti.

Ez azt jelenti, hogy a tanúsítvány hiányában a vállalkozók nem élvezhetik, nem vehetik igénybe a jogszabályok által biztosított segélyeket vagy egyéb facilitásokat, védőintézkedéseket

A vészhelyzeti tanúsítványokat két formában állítják ki: kék és sárga tanúsítványok formájában.

Mire szolgál az I. TÍPUS (KÉK) TANÚSÍTVÁNY?

A KÉK TÍPUSÚ tanúsítványt, a 1. sz. mellékletben megadott formában adják ki, azon cégek igényelhetik, amelyeket érintettek a restriktív hatosági intézkedések, vagyis azon cégek, amelyek részben vagy egészben megszakították a tevékenységüket az illetékes állami hatóságok által hozott határozatok miatt, a szükségállapot ideje alatt.

Mire szolgál II. TÍPUS (SÁRGA) TANUSITVÁNY?

A 2. sz. mellékletben megadott formában adja ki a minisztérium. Itt is azonos a személyes felelőségre tett nyilatkozat kötelezettsége, annyi különbséggel, hogy ugyanabban a nyilatkozatban egy másik mezőt kell kiválasztani, amely szerint a bevételek 2020 márciusában csökkennek, a 2020 januárjától – februárjáig regisztrált bevétel átlagához képest, legalább 25% -al.

Hogyan történik a VÉSZHELYZETI TANÚSÍTVÁNY KIADÁSA?

(1) Az 1. TÍPUS (KÉK) / 2. TÍPUSÚ (SÁRGA) vészhelyzeti tanúsítvány megszerzése érdekében a kérelmező a következő információkat és dokumentumokat tölti fel az online platformra http://prevenire.gov.ro:
a) azonosítási adatok;
b) a jogi képviselő saját felelősségére vonatkozó nyilatkozata,

Ha a jogi képviselőnek nincs elektronikus aláírása, aláírhatja kézi aláírással, a http://prevenire.gov.ro platformon feltöltött összes dokumentumot (ideértve a saját felelősségére tett nyilatkozatot is) elektronikus úton alá kell írja egy erre expliciten meghatalmazott személynek.

Egy igénylő csak egyfajta tanúsítványt válthat ki.

A CSU tanúsítvány aláírás és bélyegző nélkül érvényes, ellenőrzésük sorozatszám és dátum alapján lesz elvégezhető a http://prevenire.gov.ro/ platformon.

A miniszteri rendelet 11. cikk rendelkezéseinek megfelelően:
A felhatalmazott szervek, ellenőrzési tevékenységük során, meg kell vizsgálniuk azokat a dokumentumokat, amelyek a kérelmezők saját felelősségére történő nyilatkozatának megtételének alapját képezték.

Amennyiben a CSU megszerzésével kapcsolatban ésszerű gyanú merül fel a jogi rendelkezések be nem tartása vagy az igényléskor meghivatkozott, lenyilatkozott tényleges jogi és / vagy a tényszerű helyzet megalapozottságának tekintetében, akkor értesítik az illetékes szerveket a megfelelő intézkedések meghozatalának céljából

A CCIR által a közelmúltban kifejtett álláspont szerint: „sem a CCIR, sem a megyei kamarák nem jogosultak nemzeti vagy nemzetközi szinten egy adott helyzetet vis maiorként bejelenteni, […] sem a CCIR, sem a megyei kamarák nem tudnak és nem rendelkeznek hatáskörrel, hogy egy adott eseményt vis maiornak nyilvánítsanak, vagy bármilyen szerződésbe beavatkozzanak, ezt kizárólag a kérelmező által benyújtott dokumentumok alapján tehetik meg … ” Noha a CCIR képviselői egyetértenek abban, hogy a járvány és az általa létrehozott vészhelyzet vis maior okát képezi, következtetésük az, hogy a CCIR és a megyei kamarák nem tudnak bejelenteni egy bizonyos helyzetet nemzeti / nemzetközi szinten a vis maior esetként, erre a célra minden egyes esetben kiegészítő dokumentációra van szükség. Ha azonban a kérelmező a Gazdasági, Energiaügyi és Környezetvédelmi Minisztérium által kiállított vészhelyzeti tanúsítványt a többi megkövetelt dokumentum mellett benyújtja, a kérelem kellően motivált lesz a vis maior értesítés kiadására.

Milyen költségekkel jár a fenti dokumentumok kiváltása?

A vis maior eset létezéséről szóló CCIR igazolás díja 500 EUR (lejben fizetendő, a fizetés napjának érvényes Nemzeti Bank árfolyamán) + HÉA, valamint igény esetén speciális tanácsadási díj: 30 EUR / 30 perc (HÉA nélkül), a CCIR szerint.

A Gazdasági, Energiaügyi és Környezetvédelmi Minisztérium vészhelyzeti tanúsítványa (CSU) kapcsán a jelen pillanatik nem tettek említést a kiállítási költségről, nagy valószínűség szerint ingyenes lesz.

Következtetésként elmondható, hogy amennyiben egy szerződő fél a koronavírus-járványra való tekintettel szabadulni kíván szerződéses kötelezettsége alól nagy körültekintéssel, és az összes körülmény alapos mérlegelésével szükséges eljárnia. Általánosságban, egymagában a vírusra való hivatkozás nem elégséges. A COVID-19 közelmúltbeli fejleményei befolyásolhatják, hogy a kitörés és / vagy annak következményei vis maiornak minősülnek-e. Ugyanakkor a vis maiorra való hivatkozás egymagában – nem jelenti az automatikus mentességet, tekintettel arra, hogy a bíróságok arra összpontosítanak, hogy az eseményt a szerződésben előírt rendelkezések, valamint a jogszabályok által előírt kritériumrendszerek alapján értelmezzék.

Amennyiben jelen értekezések nem adtak választ felmerülő kérdéseire, javasoljuk, hogy forduljanak szakemberhez a tisztázásuk érdekében.

Olvasta már ?

Vállalkozás a jövő nemzedék szemüvegén át

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük